Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và 2 Phó bí thư

14/10/2020 23:40

Ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020- 2025.

Minh Chuyên,  Nguyễn Hoàng Anh,  Tường media