Tái cơ cấu tại PVN tạo luồng sinh khí mới

25/12/2018 07:26

Tính đến tháng 12/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thực hiện sắp xếp giảm từ 32 còn 17 đầu mối...

Keyword đầu tiên có dấu

Công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tại PVN theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Tái cơ cấu theo hướng tinh gọn hiệu quả

Lãnh đạo PVN cho biết, công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã được triển khai thực hiện và nhận được sự đồng thuận rất cao. Song song với việc tái cấu trúc tổ chức bộ máy điều hành, PVN cũng triển khai quyết liệt việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các ban/văn phòng phù hợp với năng lực, kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các ban chuyên môn/văn phòng dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí đã được Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng Thành viên Tập đoàn thông qua.

“Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc được rà soát, quy định cụ thể, bước đầu đã khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong xử lý công việc. Đảm bảo một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính”, đại diện PVN cho hay

Kết quả tính đến hết tháng 12/2018, PVN đã thực hiện sắp xếp giảm từ 32 đầu mối ban chuyên môn/văn phòng xuống còn 17 đầu mối; số lượng phòng trong ban/văn phòng cũng giảm từ 73 xuống còn 51 phòng; số lượng lãnh đạo ban giảm từ 111 người xuống còn 64 người… Tập đoàn đã kiện toàn được 14/15 trưởng các ban/văn phòng, 50 phó trưởng ban/văn phòng và 116 cán bộ quản lý cấp phòng. Lộ trình đến năm 2020 sẽ tinh giản 200 người tại bộ máy tham mưu giúp việc của tập đoàn.

Cùng với việc tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy điều hành tại cơ quan tập đoàn, công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy cũng được thực hiện tại các đơn vị thành viên PVN. Theo đó, PVN đã giới thiệu để bầu/bổ nhiệm 14 cán bộ tham gia các vị trí quản lý điều hành, người đại diện tập đoàn, ủy viên hội đồng quản trị độc lập tại các đơn vị thành viên.

Tạo luồng sinh khí mới

“Qua công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy đã tạo một luồng sinh khí mới, khí thế mới trong toàn bộ mọi hoạt động của tập đoàn. Việc cắt giảm các đầu mối và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy bước đầu đã khắc phục tình trạng ỷ lại, né tránh trách nhiệm, gây chậm trễ trong xử lý công việc. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn tập đoàn thể hiện sự tin tưởng, yên tâm lao động cống hiến, nỗ lực vượt khó để cùng lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao”, đại diện PVN nhận định.

Đặc biệt, việc thành lập các ban trên cơ sở hợp nhất các ban thực hiện các bước công việc thuộc một quy trình giải quyết nhiệm vụ/một lĩnh vực của bộ máy điều hành PVN (Tài chính Kế toán, Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ An toàn môi trường, Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp) hay có chức năng, nhiệm vụ tương tự (Quản lý hợp đồng) đã giúp giảm các công việc tương tự nhưng trước đây do các ban khác nhau cùng xem xét, đơn giản hóa quy trình xử lý công việc. Việc làm này đã nâng cao tốc độ xử lý công việc, giảm bớt số lượng nhân sự cần thiết để có thể tổ chức thực hiện các công tác mới của Ban hoặc điều chuyển tới hỗ trợ, tăng cường nhân lực cho các đơn vị, dự án.

Theo PVN, tính đến hết tháng 11/2018, mặc dù phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi đó, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời, nhưng với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động toàn tập đoàn, các chỉ tiêu sản xuất 11 tháng của PVN đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt, với số nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt 108,122 nghìn tỷ đồng, PVN đã hoàn thành và hoàn thành vượt 46,5% kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước cả năm 2018; Hoàn thành sớm kết hoạch khai thác dầu thô năm 2018 trước 20 ngày; Hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu thô năm 2018 trước 15 ngày…

“Với những kết quả tích cực bước đầu trong công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy theo đúng chủ trương, PVN tự tin sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, không chỉ trong năm 2018 mà cả những năm tiếp theo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, vị đại diện PVN khẳng định.

Hoàng Ngân