Tăng lương 3 lần, dân vẫn không đủ sống

26/05/2015 18:22

Bộ Nội vụ cho biết sẽ điều chỉnh mức lương cơ bản để bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người dân.

tăng lương 3 lần, dân vẫn không đủ sống
Dù lương tối thiểu tăng 3 lần nhưng đời sống người hưởng lương vẫn gặp nhiều khó khăn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình vừa có Báo cáo thực hiện nghị quyết về chất vấn gửi đến Quốc hội.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, từ 2011 đến nay đã 3 lần điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu, từ mức 730.000 đồng/tháng năm 2011 lên mức 1,15 triệu đồng/tháng như hiện nay, tuy nhiên, việc này vẫn không “cứu vãn” được tình trạng cuộc sống của người hưởng lương vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo Bộ Nội vụ, hạn chế hiện tại là mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng hiện hành mới đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân 2,6 triệu đồng/tháng năm 2015 của khu vực doanh nghiệp.

Điều này dẫn đến các mức lương ngạch, bậc, chức vụ thấp theo, tính cả 25% phụ cấp công vụ thì mức tiền lương của người tốt nghiệp đại học hết tập sự khoảng 3,58 triệu đồng/tháng. Lương Bộ trưởng cũng chỉ khoảng 14,4 triệu đồng/tháng.

Nhằm giải quyết thực trạng nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian tới sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình tiến tới bảo đảm nhu cầu cơ bản của người hưởng lương gắn với đổi mới hoạt động sự nghiệp công và phù hợp với khả năng nền kinh tế. Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tối thiểu của người lao động;

Đồng thời, nghiên cứu, từng bước mở rộng quan hệ lương thấp nhất - trung bình - tối đa cho phù hợp với quan hệ thị trường, trên cơ sở đó, hoàn thiện hệ thống thang, bậc lương và các chế độ phụ cấp; rà soát, xác định rõ các ngành, nghề đặc thù, để làm căn cứ xây dựng, hoàn thiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp bảo đảm công bằng, hợp lý, nhất là các chế độ phụ cấp theo nghề.

Hoài Vũ