Thành lập 2 đoàn giám sát tối cao về chống lãng phí và quy hoạch

27/07/2021 18:29

Quốc hội quyết định thành lập Đoàn giám sát hai chuyên đề trong năm 2022 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch.

Với đa số đại biểu tán thành, chiều 27/7, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021".

Ông Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội sẽ làm Trưởng đoàn giám sát.

Thành lập 2 đoàn giám sát tối cao về chống lãng phí và quy hoạch 1

Quốc hội nhất trí cao thành lập 2 đoàn giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy hoạch

Nghị quyết nêu rõ phạm vi giám sát: việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" và phân công ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung giám sát của chuyên đề được Quốc hội quyết định là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Thanh Bình - Phùng Đô