Thông báo tuyển dụng viên chức

07/11/2016 14:36

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 với 10 chỉ tiêu.

Thông báo tuyển dụng viên chức 1

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường GTVT tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện môi trường không thuốc lá

 THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ quyết định số 325/TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số: 265/QĐ-CYT ngày 2 tháng 11 năm 2016 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT dự kiến tuyển dụng viên chức năm 2016 là 10 chỉ tiêu với các chức danh cụ thể như sau:

- Bác sỹ đa khoa: 02 chỉ tiêu

- Bác sỹ y học dự phòng: 01 chỉ tiêu

- Y sỹ: 02 chỉ tiêu

- Điều dưỡng đại học: 01 chỉ tiêu

- Điều dưỡng trung học: 01 chỉ tiêu

- Kế toán viên: 03 chỉ tiêu

II. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Điều kiện tuyển dụng

Người đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm phải có đủ các điều kiện sau:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên

- Có đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định; 

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (chức danh tuyển dụng);

- Trình độ ngoại ngữ:

+ Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ cao đẳng trở lên, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc bằng ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).

+ Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ trung học, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc  bằng ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).

- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học trình độ A (Tin học văn phòng) trở lên.

- Sức khỏe tốt, đạo đức tốt;

- Có nguyện vọng công tác lâu dài tại Trung tâm;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định và đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Đối với Bác sỹ đa khoa: Có bằng tốt nghiệp bác sỹ đa khoa trở lên

- Đối với Bác sỹ y học dự phòng: Có bằng tốt nghiệp bác sỹ y học dự phòng trở lên.

- Đối với điều dưỡng đại học: Có bằng tốt nghiệp điều dưỡng đại học trở lên.

- Đối với Y sỹ: Có bằng tốt nghiệp Y sỹ

- Đối với điều dưỡng trung học: Có bằng tốt nghiệp điều dưỡng trung học.

- Đối với kế toán viên: Có bằng tốt nghiệp kế toán đại học trở lên.

III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

1. Nội dung xét tuyển viên chức

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. 

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:

+ Về kiến thức: Kiến thức chuyên môn, pháp luật, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý công việc.

+ Về hiểu biết hệ thống cơ quan nơi người tham gia dự tuyển và những kiến thức kinh tế xã hội có liên quan.

Nội dung phỏng vấn phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng tuyển dụng viên chức quy định. 

2. Cách tính điểm

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. 

b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. 

c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2. 

d. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. 

e. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại điểm a, b và d mục này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm c và điểm d mục này.

IV. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển theo nguyên tắc xét tuyển

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a. Có bằng cấp đúng theo yêu cầu ví trí việc làm cần tuyển dụng.

b. Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; 

c. Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì Giám đốc Trung tâm quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; 

b) Thương binh; 

c) Người hưởng chính sách như thương binh; 

d) Con liệt sĩ; 

đ) Con thương binh; 

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh; 

g) Người dân tộc ít người; 

h) Đội viên thanh niên xung phong; 

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; 

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; 

l) Người dự tuyển là nữ. 

3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Giám đốc Trung tâm trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển. 

4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

b. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4x6 cm (có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác nếu là người làm việc hợp đồng lao động tại cơ quan) trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí cần tuyển; 

d.Bản sao hộ khẩu thường trú; 

e. Bản sao giấy khai sinh; 

f. Chứng minh nhân dân;

g. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

h. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong vòng 3 tháng trở lại đây; 

k. Ảnh màu 4x6 cm cùng loại: 02 cái, chụp 6 tháng trở lại đây (ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh phía sau ảnh); 

m. 01 (một) phong bì có tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận.

n) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyển chứng thực.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm. Hồ sơ dựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có); Các bản sao văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển phải có công chứng nhà nước. Hồ sơ và lệ phí dự tuyển không hoàn trả lại. 

VI. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức việc xét tuyển viên chức theo đúng Quy chế xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2102 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

2. Thông báo kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết.

3. Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

VII. Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2016 đến 17 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2016 (trong giờ làm việc).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT.

Địa chỉ số 73 Yên Ninh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

VIII. Thời gian, địa điểm xét tuyển

1. Thời gian: dự kiến trong tháng 12 năm 2016, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

2. Địa điểm: Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT.

Địa chỉ số 73 Yên Ninh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

IX. Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/thí sinh (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) nộp vào lúc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT.

Điện thoại: 04.37343152

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016./.

Thông báo tuyển dụng viên chức 2

 

Xem thêm video:

Kỳ Nam