Thứ trưởng sẵn sàng họp đêm để văn bản pháp luật không trễ hẹn

24/03/2015 18:05

Đơn vị dự thảo phải trình dự thảo vào ngày mùng 5 của tháng thay vì bất cứ thời gian nào trong tháng.

thứ trưởng sẵn sàng họp đêm để văn bản pháp luật không trễ hẹn
Bộ GTVT đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi, để thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa

Chiều 24/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong quý I/2015 trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Thứ trưởng hoan nghênh Cục Đường thủy nội địa VN, các Vụ tham mưu của Bộ GTVT đã bám sát xây dựng và đáp ứng tiến độ xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của quý I/2015.

Thứ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu, các đơn vị tham mưu không được trễ hẹn thời gian trình duyệt đối với bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào. Và để đáp ứng tiến độ, chậm nhất ngày 5 của tháng, các đơn vị soạn thảo phải trình lên Bộ GTVT dự thảo văn bản được giao hoàn thành trong tháng đó. Thứ trưởng cho biết, sẵn sàng tổ chức họp ngoài giờ làm việc, ban đêm với các đơn vị để đảm bảo yêu cầu về tiến độ thời gian, chất lượng văn bản.

Liên quan đến việc triển khai các đề án, quy hoạch trong lĩnh vực GTVT đường thủy đã được phê duyệt, ban hành, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nêu vấn đề: “Ban hành các đề án, quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật thì dễ hơn là việc tổ chức triển khai thực hiện và kết quả thực tế”. Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành mỗi tháng báo cáo 1 lần về những việc đã tổ chức thực hiện đề án, quy hoạch… để kịp thời cập nhật tình hình, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đối với doanh nghiệp và công tác quản lý Nhà nước.

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, trong quý I/2015, đã trình Bộ GTVT 7 dự thảo văn bản, như: thông tư quy định phạm vi trách nhiệm thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy; quy định nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng bến kết hợp tận thu sản phẩm; tổ chức hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa…

Trong tháng 4/2015, Cục được giao trình 8 dự thảo văn bản khác, trong đó có dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi cho lĩnh vực đường thủy.

H.Lộc