Thủ tướng: Văn bản ban hành sai sót, Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm

24/06/2016 09:25

Ngày 23/6, Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

Thủ tướng: Văn bản ban hành sai sót, Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP báo cáo về tình hình ban hành băn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe Báo cáo về tình hình ban hành băn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 trong đó có Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; thực thi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; đồng thời xem xét và thảo luận về các dự thảo Nghị định liên quan đến các luật khác có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Theo báo cáo tổng hợp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trình bày về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, đến nay, đã ban hành 21 văn bản và còn 30 văn bản phải ban hành, trong đó, số văn bản đã trình Chính phủ là 26 văn bản, số văn bản chưa trình Chính phủ là 4 văn bản.

Về các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, đến nay, đã trình Chính phủ 49 nghị định trong tổng số 50 nghị định cần ban hành.

Với các biện pháp chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo, trong thời gian qua, tình hình và kết quả xây dựng, trình ban hành văn bản đã có chuyển biến rõ rệt. Về cơ bản, các bộ, cơ quan đã trình các văn bản quy định chi tiết theo tiến độ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên Chính phủ nhất trí bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, không để “khoảng trống pháp lý”; bảo đảm chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, nhất là các văn bản thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Thủ tướng: Văn bản ban hành sai sót, Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo, không đánh đổi chất lượng lấy số lượng

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nhà nước pháp quyền không có nghĩa là xây dựng thật nhiều văn bản quy phạm pháp luật mà quan trọng là chất lượng văn bản; không phải chạy theo số lượng mà là phải là chất lượng văn bản, làm sao tạo cơ chế quản lý tốt nhất, tạo điện kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển mới, thực hiện cho được mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới; các văn bản mặc dù được xây dựng theo quy trình rút gọn song không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, không đưa y nguyên thông tư cũ, quy định cũ lên thành nghị định mới.

Đề cao vai trò của Bộ trưởng trong công tác xây dựng thể chế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở “Văn bản nào mà sau này ban hành có sai sót, phải sửa đổi thì Bộ trưởng chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ”. 

Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện các dự thảo nghị định, bảo đảm tiến độ đề ra; cần tiếp tục cập nhật và công khai các dự thảo trên mạng, các phương tiện thông tin truyền thông để lắng nghe, kịp thời tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu tác động liên quan.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, nhất là Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cần quyết liệt vào cuộc, cùng các bộ, ngành để rà soát những điều còn bất cập của luật, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét.

Hoài Vũ