Tin bão số 8 mới nhất

Cứu trợ không thể từ từ…

Hãy lăn xả, quên mình khi tình thế cấp bách, cứu trợ không thể từ từ. Hãy mời người dân vào giám sát các hoạt động từ thiện.