Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường

31/01/2021 14:47

Đại tướng Lương Cường vừa trúng cử vào Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: qdnd.vn

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam:

- Ngày sinh: 15/8/1957

- Quê quán: Xã Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2002: Chính ủy Quân đoàn 2.

2008: Chính ủy Quân khu 3.

2009: Thăng quân hàm Trung tướng.

2011: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

2014: Thăng quân hàm Thượng tướng.

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã bầu đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

04/2016: Được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

01/2019: Được phong quân hàm Đại tướng.