Tôn vinh NLĐ-Trân trọng tinh thần phấn đấu của tập thể PV GAS

07/06/2016 16:18

Những tấm gương lao động tiêu biểu đã tạo nên tinh thần phấn đấu bền bỉ và thành công của tập thể PV GAS.