Trắc nghiệm: Bạn biết gì về tục cúng ông Công ông Táo?

16/01/2020 19:05

Theo tục lệ, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, các gia đình Việt thường làm lễ cúng tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời để báo cáo mọi việc tốt xấu của nhân gian. Bạn hãy trả lời những câu hỏi sau xem hiểu được đến đâu về tục lệ này.

Minh Châu