Mong muốn là những người đầu tiên được nhận lá ấn, nhiều người dân đã thức thâu đêm dưới mưa rét. Có người che ô, người căng mảnh áo mưa ngồi ngủ gật chờ trời sáng.
Mong muốn là những người đầu tiên được nhận lá ấn, nhiều người dân đã thức thâu đêm dưới mưa rét. Có người che ô, người căng mảnh áo mưa ngồi ngủ gật chờ trời sáng.
Quốc Phương