Những điểm phát ấn trong đền Trần là những nơi người dân ngồi chờ đợi suốt đêm.
Những điểm phát ấn trong đền Trần là những nơi người dân ngồi chờ đợi suốt đêm.
Quốc Phương