Vĩnh Phúc giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

08/04/2020 16:19

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Sở GTVT tỉnh.

Vĩnh Phúc giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 1
Vĩnh Phúc quyết định giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định về việc giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, kể từ ngày 6/4/2020, giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Chuyển chức năng, nhiệm vụ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh về Sở Giao thông vận tải thực hiện.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các đơn vị gồm: Qũy bảo trì đường bộ tỉnh: Thực hiện đối chiếu công nợ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ năm 2019 với Sở Giao thông vận tải; Bàn giao toàn bộ hồ sơ công trình, sổ sách kế toán - tài chính Quỹ, các giấy tờ công vụ liên quan, nguyên trạng cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cho Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải xét duyệt quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ năm 2019; tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công trình, sổ sách kế toán - tài chính Quỹ, các giấy tờ công vụ liên quan, cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Bố trí, sắp xếp biên chế của Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh về các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở bảo đảm cho vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Sở Giao thông vận tải thực hiện các quy định về việc thu, nộp và sử dụng phí bảo trì đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô; Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 đối với nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cấp cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh theo quy định.

Sở Nội vụ hướng dẫn Sở Giao thông vận tải điều động, sắp xếp biên chế của Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, bảo đảm đúng quy định và chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động.

Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh được thành lập ngày 12/4/2013 đến ngày 22/3/2018 UBND tỉnh tiếp tục ra quyết định Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Yến Chi