Xã hội hóa mạnh mẽ kết cấu hạ tầng đường sắt

08/01/2015 17:39

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực đường sắt. 

Theo Quyết định số 4907, Đề án sẽ góp phần huy động tối đa, có hiệu quả mọi nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, từng bước giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Việc tái cơ cấu đầu tư lĩnh vực đường sắt sẽ nâng cao tỷ lệ vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt tương xứng với các lĩnh vực GTVT khác.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là đánh giá thực trạng về huy động nguồn lực trong đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt, đồng thời đề xuất các giải pháp và cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát triển và kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt. Cùng với đó, đề án cũng đưa ra danh mục cụ thể các dự án, công trình để thực hiện xã hội hóa và lộ trình thực hiện.

N.Đ.T