Bí thư và Chủ tịch Hà Nội sẽ xếp loại cán bộ hàng tháng

17/08/2022 19:21

Sẽ có 9 nhóm nội dung được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ hàng tháng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố hiện hành.

Bí thư và Chủ tịch Hà Nội sẽ xếp loại cán bộ hàng tháng 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Theo đó, có 9 nhóm nội dung được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ hàng tháng.

Nội dung nổi bật được sửa đổi lần này là tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và cá nhân Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy sẽ chủ trì, cùng tập thể Thường trực Thành ủy quyết định xếp loại đối với: Trưởng các ban Đảng, Chánh Văn phòng Thành ủy; Cấp trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Chủ tịch UBND thành phố sẽ chủ trì, cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố quyết định xếp loại đối với các cấp trưởng sở, ban, ngành thành phố và cấp trưởng các đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý.

Kết quả đánh giá, xếp loại của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải được xem xét gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phùng Tuệ An