Chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định những chức danh cán bộ nào?

06/09/2022, 08:56

Quy định 80 của Bộ Chính trị nêu rõ các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định.

Các chức danh cán bộ do Bộ Chính trị quyết định

Quy định số 80 của Bộ Chính trị, ở khối các cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị quyết định các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm: Thường trực Ban Bí thư; Uỷ viên Bộ Chính trị; Uỷ viên Ban Bí thư; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Trưởng các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng do Bộ Chính trị thành lập; Thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ.

img

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản

Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức (Uỷ viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác); Trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội).

Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

các tỉnh, thành phố và đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị quyết định các chức danh Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương; Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, UBND TP Hà Nội, TP.HCM.

Với lực lượng quân đội, công an, Bộ Chính trị quyết định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong, thăng quân hàm đối với các đồng chí giữ chức vụ nêu trên (trừ các đồng chí không giữ chức vụ diện Bộ Chính trị quản lý) và việc phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân cho các đồng chí giữ chức vụ thấp hơn.

Các chức danh cán bộ do Ban Bí thư quyết định

Với các cơ quan Trung ương, Ban Bí thư quyết định các chức danh cán bộ: Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn).

Trợ lý các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; đồng chí Thường trực Ban Bí thư; Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia; Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

các tỉnh, thành phố và đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư quyết định các chức danh cán bộ: Phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với lực lượng quân đội, công an, Ban Bí thư quyết định các chức danh cán bộ: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chính uỷ, tổng cục trưởng, chủ nhiệm tổng cục (trừ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Chính uỷ, phó chính uỷ; tư lệnh, phó tư lệnh quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Chính uỷ, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Ban Bí thư xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm đối với các đồng chí giữ các chức vụ nêu trên và phong hoặc thăng quân hàm Trung tướng, Thiếu tướng, Phó Đô đốc, Chuẩn Đô đốc Hải quân đối với các chức vụ thấp hơn.

Chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan của Trung ương Đảng

Ở khối các cơ quan Trung ương, chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan của Trung ương Đảng gồm có: Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có đảng đoàn và Chủ tịch Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng không có đảng đoàn.

Tại các tỉnh, thành phố và đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương, chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan của Trung ương Đảng gồm: Uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, UBND TP Hà Nội, TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.