Đứng giữa mưa giông để điều tiết giao thông
Đứng giữa mưa giông để điều tiết giao thông
Đại Lâm