Xã hội

Đề xuất đầu tư hơn 122.000 tỷ đồng phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030

Theo dự kiến Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trong 5 năm đầu (2025 - 2030) là 122.250 tỷ đồng.


Đề xuất đầu tư hơn 122.000 tỷ đồng phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Năm 2030 các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào 7% GDP

Sáng nay (3/6), tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) Nguyễn Văn Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, nguồn lực thực hiện Chương trình trong 5 năm đầu (2025 - 2030) là 122.250 tỷ đồng.

Cụ thể, 77.000 tỷ đồng lấy từ ngân sách Trung ương. Trong đó, số chi cho đầu tư phát triển là 50.000 tỷ đồng và 27.000 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Vốn ngân sách địa phương dành cho chương trình khoảng 30.250 tỷ đồng với 18.000 tỷ chi cho đầu tư phát triển và 12.250 tỷ vốn sự nghiệp. Bộ Văn hóa cũng dự tính huy động xã hội hóa khoảng 15.000 tỷ đồng.Chương trình gồm 7 mục tiêu tổng quát là: xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; nâng cao đời sống tinh thần, thụ hưởng văn hóa của nhân dân; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho phát triển văn hóa.

Chương trình cũng hướng đến xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ, chuyên gia đầu ngành về văn hóa; phát huy tính đại chúng, khoa học của văn hóa; nâng cao vị thế của đất nước và hội nhập quốc tế về văn hóa.

Bộ VH, TT & DL đặt ra 9 mục tiêu đến năm 2030. Cụ thể: các cơ quan xây dựng và ban hành các bộ quy tắc ứng xử về môi trường văn hóa; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, 80% các đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn.

Các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào 7% GDP của cả nước. 80% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. Hàng năm, ít nhất 5 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa nghệ thuật có sự tham gia của Việt Nam.

Bộ cũng đề ra 9 nhóm mục tiêu đến năm 2035. Đó là 90% địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bình đẳng giới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã. 100% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 80% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo.

Ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 8% vào GDP của cả nước; có mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 7%. Thư viện số quốc gia được hoàn thiện, tích hợp thư viện thông minh, kết nối dữ liệu với các thư viện tại Việt Nam và quốc tế.

Đề xuất đầu tư hơn 122.000 tỷ đồng phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh.

Làm rõ hơn căn cứ xác định tỉ lệ vốn ngân sách Trung ương và địa phương

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, việc đầu tư Chương trình ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn;

Tiếp tục khẳng định các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước;

Góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển văn hóa đề ra trong các nghị quyết của Đảng.

Việc thực hiện Chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Về tổng mức đầu tư, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tổng mức đầu tư và cho rằng việc Chính phủ thống nhất đề xuất bố trí nguồn lực lớn để thực hiện Chương trình đã cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa.

Có ý kiến cho rằng tổng số vốn dự kiến dành cho Chương trình là khá lớn, cao hơn so với các Chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang thực hiện. Đề nghị Chính phủ làm rõ căn cứ để xác định tổng mức vốn của Chương trình.

Về ngân sách địa phương, nhiều ý kiến cho rằng tỉ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương chiếm 24,6% là cao, khó thực hiện, nhất là đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục đề nghị làm rõ hơn căn cứ xác định tỉ lệ vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương; làm rõ hơn cơ sở xác định cơ cấu vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; đánh giá sát hơn khả năng huy động nguồn vốn ngân sách địa phương và tính toán đề xuất mức bố trí ngân vốn sách địa phương phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

Về dự kiến phân bổ vốn đầu tư phát triển, tờ trình của Chính phủ và các tài liệu kèm theo chưa thuyết minh cụ thể về dự kiến phân bổ vốn.

"Phụ lục số 09 về dự kiến nguồn ngân sách Trung ương đầu tư phát triển giai đoạn 2026 - 2030 chỉ dự kiến phân bổ số vốn 50.000 tỷ đồng cho 5 nội dung, chưa rõ số lượng, mức đầu tư, danh mục dự án dự kiến sử dụng vốn đầu tư phát triển từ Chương trình. Do đó, chưa có đủ cơ sở để đánh giá về sự phù hợp, tính khả thi của đề xuất", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.