Nhân viên đường sắt nghỉ hưu được giảm 80% giá vé tàu

24/08/2014 07:00

Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) vừa ban hành Quy chế Quản lý, cấp và sử dụng Phiếu mua vé giảm giá của VNR.

Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) vừa ban hành Quy chế Quản lý, cấp và sử dụng Phiếu mua vé giảm giá của VNR.


Theo Quy chế này, hai nhóm đối tượng được mua vé giảm giá. Nhóm thứ nhất là CBCNV đang làm việc tại các đơn vị thuộc VNR và thân nhân. Nhóm thứ 2 là CBCNV nghỉ hưu tại các đơn vị thuộc VNR (trừ các trường hợp nghỉ hưu đã sử dụng giấy đi tàu việc riêng theo quy định trước đây). Các CBCNV nhóm này được cấp duy nhất một phiếu mua vé giảm giá trong thời hạn ba năm kể từ ngày nghỉ hưu. 


Mức giảm giá đối với CBCNV có thời gian công tác từ 20 năm trở lên được giảm 80%; từ 10 đến dưới 20 năm được giảm 60%; dưới 10 năm được giảm 40% giá vé hiện hành. CBCNV làm việc nghỉ hưu được giảm 80% giá vé hiện hành.

Anh Thiện