Hàng hải

Quy định mới về dịch vụ thông tin duyên hải

11/04/2023, 15:09

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách Nhà nước.

Thông tư do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ký nêu rõ: Cục Hàng hải VN là cơ quan đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN (Vishipel) là đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải.

img

Dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải gồm các dịch vụ như: Cung cấp dịch vụ canh trực cấp cứu, phát thông tin an toàn hàng hải, cảnh báo hàng hải, các thông tin khẩn cấp...

Theo đó, căn cứ vào khối lượng dịch vụ sự nghiệp công quy định, giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm gần nhất, dự kiến biến động các yếu tố chi phí đầu vào, Vishipel có trách nhiệm lập nhu cầu kinh phí để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải của năm tiếp theo gửi Cục Hàng hải VN trước ngày 30/5 hàng năm.

Trên cơ sở đề xuất của Vishipel, Cục Hàng hải VN lập dự toán chi ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm tiếp theo gửi Bộ GTVT trước ngày 1/7 hàng năm để Bộ GTVT tổng hợp trong dự toán chi ngân sách Nhà nước gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải được thực hiện theo quy định tại Thông tư bao gồm: Cung cấp dịch vụ trực canh cấp cứu DSC (phương thức gọi chọn số), trực canh cấp cứu RTP (Điện thoại vô tuyến), phát MSI (Thông tin an toàn hàng hải), Navtex (Phương thức điện báo in trực tiếp băng hẹp sử dụng để phát các thông tin cảnh báo hành hải, thời tiết, các thông tin khẩn cấp) và phát MSI RTP thông qua hoạt động quản lý, vận hành, khai thác, sửa chữa các Đài Thông tin duyên hải.

Ngoài ra, còn có dịch vụ trực canh cấp cứu Inmarsat và phát MSI EGC thông qua hoạt động quản lý, vận hành, khai thác, sửa chữa Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng; Dịch vụ trực canh cấp cứu Cospas-Sarsat thông qua hoạt động quản lý, vận hành, khai thác, sửa chữa Đài Thông tin vệ tinh mặt đất CospasSarsat Việt Nam; Cung cấp dịch vụ thông tin LRIT thông qua hoạt động quản lý, vận hành, khai thác, sửa chữa Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa...

Định kỳ hàng quý, Cục Hàng hải VN thực hiện thanh toán giá trị dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải hoàn thành cho Vishipel và thu hồi kinh phí tạm ứng. Kết thúc năm tài chính, Vishipel lập báo cáo quyết toán kinh phí hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải gửi Cục Hàng hải VN trước ngày 31/3 năm tiếp theo.

Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo quyết toán và chịu trách nhiệm bồi hoàn khi thực hiện quyết toán dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải được giao không đúng quy định của pháp luật về quản lý, thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.