Quy trình cấp đổi Căn cước công dân mẫu mới như thế nào?

07/12/2020 15:14

CCCD gắn mã vạch bị hỏng, bong tróc sẽ bị thu, hủy khi làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp; trường hợp còn rõ nét thì bị cắt góc.

Quy trình cấp đổi Căn cước công dân mẫu mới như thế nào? 1

Mẫu căn cước công dân mới

Quy trình cấp, đổi CCCD mới

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định số 137/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong 2 tháng.

Theo dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cũng đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến, khi công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân có trong Phiếu thu nhận thông tin CCCD trên phần mềm thu nhận hồ sơ với thông tin trên các giấy tờ của công dân xuất trình.

Khi công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ CCCD gắn mã vạch sang thẻ CCCD có gắn chíp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng Chứng minh nhân dân, CCCD chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD có gắn chíp.

Khi trả thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng với Chứng minh nhân dân, thẻ CCCD gắn mã vạch và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân, thẻ CCCD có gắn mã vạch đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ sơ và trả cho công dân.

Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý - nơi tiếp nhận hồ sơ - tiến hành cắt góc và trả Chứng minh nhân dân, thẻ CCCD gắn mã vạch đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Trường hợp Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ CCCD có gắn mã vạch bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy Chứng minh nhân dân, CCCD đó, ghi vào hồ sơ.

Thông tin công dân trong phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD được lấy từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin trùng khớp thì thực hiện cấp theo quy định. Trường hợp thông tin không trùng khớp thì đề nghị công dân xuất trình các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh thông tin của công dân. Nếu thấy đủ căn cứ chứng minh các giấy tờ công dân xuất trình là hợp lệ thì chỉnh sửa thông tin công dân trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD.

Ngoài ra, đối với trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ hợp lệ về những thông tin trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD. Nếu thấy đủ căn cứ thì nhập thông tin công dân và thực hiện theo quy định. Nếu qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và nêu rõ lý do. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định.

Quy định chặt chẽ việc lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo dự thảo, cơ quan, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD phải có văn bản đề nghị nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần khai thác và được thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó ký tên, đóng dấu.

Công dân có nhu cầu khai thác thông tin thì có văn bản yêu cầu nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần khai thác; xuất trình thẻ CCCD để cơ quan công an kiểm tra, xác định đúng người đề nghị khai thác thông tin…

Thông tin công dân trong phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD được lấy từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin trùng khớp thì thực hiện cấp theo quy định. Trường hợp thông tin không trùng khớp thì đề nghị công dân xuất trình các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh thông tin của công dân. Nếu thấy đủ căn cứ chứng minh các giấy tờ công dân xuất trình là hợp lệ thì chỉnh sửa thông tin công dân trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD.

Ngoài ra, đối với trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ hợp lệ về những thông tin trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD. Nếu thấy đủ căn cứ thì nhập thông tin công dân và thực hiện theo quy định. Nếu qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và nêu rõ lý do. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định.

Việt Hòa