Y tế

Giá xét nghiệm Covid-19 sẽ giảm mạnh theo dự thảo thông tư mới của Bộ Y tế

01/10/2021, 14:04

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn giá thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 của Bộ Y tế, giá xét nghiệm sẽ giảm mạnh.

Bộ Y tế vừa xây dựng và đang lấy ý kiến Thông tư hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí lấy mẫu, bảo quản và thực xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 tại trọng các cơ sở y tế của Nhà nước.

Theo đó, mức giá xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 (XN Covid-19) quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương. Mức giá của một dịch vụ bao gồm chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, bảo quản, trả kết quả xét nghiệm và chi phí test kít xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi áp dụng đối với từng phương pháp thực hiện xét nghiệm.

img

Xét nghiệm Covid-19 tại TP. HCM

Mức giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19

Chi phí test xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng xét nghiệm nhanh kháng nguyên thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Mức giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 (không bao gồm test nhanh): Đối tượng thanh toán BHYT: 32.000 đồng/xét nghiệm; Đối tượng không thanh toán bảo hiểm y tế: thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 32.000 đồng/xét nghiệm.

Ví dụ: đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test. Mức giá thanh toán BHYT là 135.000 (chi phí test xét nghiệm) + 32.000 (chi phí lấy mẫu và bảo quản mẫu) = 167.000 đồng/xét nghiệm. Nếu người có thẻ bảo hiểm y tế đủ điều kiện được thanh toán bảo hiểm y tế và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 167.000 x 80% = 133.600 đồng/xét nghiệm. Phần còn lại 33.400 đồng là phần đồng chi trả.

Đối với người không thanh toán bảo hiểm y tế, trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá dịch vụ là 32.000 đồng/mẫu thì mức giá của dịch vụ xét nghiệm nhanh là 135.000 (chi phí test xét nghiệm) + 32.000 đồng = 167.000 đồng/xét nghiệm.

Mức giá xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 trên máy miễn dịch

Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm miễn dịch thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Mức giá xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 trên máy miễn dịch (không bao gồm test): Đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế: 67.000 đồng/xét nghiệm; Đối tượng không thanh toán bảo hiểm y tế: thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 67.000 đồng/xét nghiệm.

Mức giá xét nghiệm PCR mẫu đơn

Chi phí test kít cho phản ứng và tách chiết thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu đơn thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế: Mức giá của dịch vụ xét nghiệm PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu đơn (không bao gồm test kít cho phản ứng và tách chiết) là 194.000 đồng/xét nghiệm; trong đó: Mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 80.000 đồng/xét nghiệm; Mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 114.000 đồng/xét nghiệm.

Mức giá áp tương tự với đối tượng không thanh toán BHYT.

Ví dụ: đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu bộ test kít cho phản ứng và tách chiết là 300.000 đồng/test. Mức giá thanh toán BHYT 300.000 + 194.000 = 494.000 đồng/xét nghiệm. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo phạm vi và đối tượng được hưởng.

Tương tự với đối tượng không thanh toán BHYT, sẽ tính là 300.000 + 194.000 = 494.000 đồng/xét nghiệm.

Mức giá xét nghiệm PCR mẫu gộp

Chi phí test kít cho phản ứng và tách chiết thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu gộp thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế:

Trường hợp gộp 5 que tại thực địa, mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 54.500 đồng/mẫu; Mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 55.300 đồng/mẫu.

Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa: Mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 55.300 đồng/mẫu; Mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 49.500 đồng/mẫu.

Trường hợp gộp 5 mẫu tại phòng xét nghiệm: Mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 80.000 đồng/mẫu; Mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 73.900 đồng/mẫu.

Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm: Mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 80.100 đồng/mẫu; Mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 67.400 đồng/mẫu.

Đối tượng không thanh toán bảo hiểm y tế: thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa không quá mức giá trên.

Ví dụ: Đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu bộ test kít cho phản ứng và tách chiết là 300.000 đồng/test và được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá lẫy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm, trả kết quả bằng mức giá thanh toán BHYT.

Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 5 que tại thực địa thì mức giá của 1 xét nghiệm là: 54.500 đồng (chi phí lấy và bào quản bệnh phẩm) + 55.300 đồng (chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả) + 60.000 đồng (300.000/5 do tính chi phí 1 test xét nghiệm chia cho 5 mẫu) = 169.800 đồng/xét nghiệm.

Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 5 mẫu tại phòng xét nghiệm thì mức giá của 1 xét nghiệm là: 80.000 đồng (chi phí lấy và bào quản bệnh phẩm) + 73.900 đồng (chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả) + 60.000 đồng (300.000/5 do tính chi phí 1 test xét nghiệm chia cho 5 mẫu) = 213.900 đồng/xét nghiệm.

Theo dự thảo, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.