Tin buồn

Báo Giao thông vô cùng thương tiếc báo tin: