Cơ cấu tổ chức


Ban biên tập

Ban thư ký tòa soạn

Ban Hành chính - Trị sự

Ban Truyền thông

Ban Giao thông

Ban Thời sự

Ban Kinh tế - xã hội

Ban Ô tô - xe máy

Ban Trường trú

Văn phòng đại diện Miền Trung -Tây Nguyên

Văn phòng đại diện Miền Nam